Metoda Warnkego | Kompleksowa pomoc dla dzieci, młodzieży i dorosłych | Promitis

Metoda Warnkego

Metoda Warnkego jest pierwszą w Polsce metodą w całości opracowaną dla potrzeb osób ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, czyli z dysleksją. Wyróżnia ją to, że skupia się na przyczynach trudności, a nie na objawach zarówno w procesie diagnozy, jak i terapii. Ćwicząc poszczególne funkcje na poziomie bazowym, uzyskuje się poprawę na poziomie umiejętności czytania i pisania. Zostało to potwierdzone licznymi badaniami weryfikującymi skuteczność metody. Wykorzystanie wysokiej klasy sprzętu medycznego oraz bogatej bazy pomocy diagnostyczno – terapeutycznych umożliwia osiągnięcie widocznych efektów w  bardzo krótkim czasie. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom motywacyjnym trening jest atrakcyjny zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST METODA?

Metoda opracowana przez Freda Warnkego przeznaczona jest do pracy z dziećmi i osobami dorosłymi, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia.

Z metody tej korzystają również osoby z zaburzeniami koncentracji uwagi, pamięci, koordynacji wzrokowo – ruchowej. Do treningu zapraszamy osoby od 6 roku życia do 99 lat.

EFEKTYWNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ TERAPII

Metoda Warnkego od wielu lat jest stosowana przez terapeutów w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Od 2010 roku jest stosowana również w Polsce. Dzięki  kompleksowemu postępowaniu diagnostycznemu i indywidualnie dobranemu treningowi, pozwala na istotne poprawienie funkcjonowania pacjenta  w zakresie dysleksji i problemów w nauce.

Efektywność terapii została zbadana przez psychologa z Uniwersytetu w Hanowerze – Uwo Tewesa  podczas dwóch projektów badawczych. W 2001 r. Tewas przeprowadził projekt standaryzacyjny 7 funkcji podstawowych w grupie 382 dzieci w wieku 5-12 lat. W badaniach przeprowadzonych rok później dokonano porównania tych danych z danymi 28 dzieci z dysleksją i uzyskano bardzo znaczące różnice.

Uczestnicy badania zostali podzieleni na trzy grupy:

A – grupa kontrolna z dysleksją biorąca udział w tradycyjnych lekcjach dodatkowych

B – grupa z dysleksją wykonująca trening  z wykorzystaniem Brain-Boy

C - grupa z dysleksją  wykonująca trening  z wykorzystaniem Brain-Boy, dodatkowo poddana treningowi lateralizacji za pomocą Lateral – Trainer - Professional

Po treningu trwającym 4 miesiące odnotowano następującą poprawę w umiejętności prawidłowej pisowni: Postępy w procesie czytania (pionowa oś pokazuje skalę procentową redukcji błędów) były następujące:  

ZAŁOŻENIA

Metoda Warnkego została uznana na świecie ze względu na swoje mocne podstawy naukowe i przemyślane rozwiązania diagnostyczne i treningowe.

Fred Warnke odkrył, że osoby z dysleksją nie potrafią automatycznie rejestrować i przetwarzać bodźców wzrokowych, słuchowych i motorycznych. Zużywają na to zbyt wiele energii i przez to nie mogą skupić się na zadaniach wyższych tj. płynne czytanie, rozumienie czytanego tekstu, czy prawidłowa pisownia.

Po 15 latach badań naukowych Fred Warnke stworzył swoją metodę i oparł ją na trzech założeniach:

1) Automatyzacja przetwarzania spostrzeżeń w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych.

Jeżeli występują deficyty w centralnym przetwarzaniu spostrzeżeń, klasyczna reedukacja przynosi bardzo małe efekty, ponieważ podstawowe uwarunkowania procesu uczenia się są niedostępne dla ćwiczącego. Usprawnić i zautomatyzować szybkość przetwarzania można w sposób szybki i przyjemny za pomocą małego elektronicznego narzędzia Brain-Boy Universal. Wystarczy kilka miesięcy treningu, aby uzyskać już znaczną poprawę.

2) Automatyzacja koordynacji półkul mózgowych za pomocą Lateral – Trainer - Professional.

Liczne badania naukowe dowodzą, że u osób z dysleksją współpraca między półkulami mózgu jest zaburzona. Trening lateralny ma na celu polepszenie koordynacji między półkulowej przez angażowanie na zmianę, obydwu półkul przy przetwarzaniu bodźców słuchowych i wzrokowych. Osoba trenująca słyszy raz po lewej raz po prawej stronie, głos terapeuty, a w drugim uchu słyszy swój głos.

3) Rozwój i automatyzacja języka wzrokowego.

Osoby z trudnościami w czytaniu i pisaniu, często mają niejasne pojęcie o tym, jak przegłoskować dane słowo. Można to usprawnić za pomocą literowania wzrokowego. Trening ten pomaga dziecku znaleźć sposób na zapamiętanie tych słów, których wymowa różni się od ich pisowni.

Brain - Boy Universal – urządzenie zostało opracowane w celu przeprowadzania treningu procesów przetwarzania i spostrzegania centralnego, zachodzących w ludzkim mózgu. Urządzenie jest łatwe w obsłudze i posiada menu przystosowane do dzieci. Za pomocą siedmiu gier w sposób przyjemny i efektywny usprawnia automatyzację bodźców wzrokowych, słuchowych oraz motorykę. Poziom zadań dopasowany jest do umiejętności uczestnika. Po określonej ilości błędów następuje zakończenie gry, dzięki czemu nie pozwala na utratę motywacji i zniechęcenie się do ćwiczenia.

Lateral – Trainer - Professional – zadaniem urządzenia jest poprawa współpracy półkul mózgowych, przez angażowanie na zmianę, raz prawej raz lewej półkuli przy przetwarzaniu bodźców słuchowych i wzrokowych. Osoba trenująca odbiera bodźce słuchowe i wzrokowe po lewej i po prawej stronie, po czym musi je złożyć w mózgu w jednolitą informację. Szczególny nacisk kładzie się na doskonalenia percepcji mowy, poprzez zastosowanie techniki umożliwiającej uwydatnianie określonych, bardzo krótkich i krytycznych spółgłosek. Jest to umiejętność ważna dla rozumienia mowy zarówno w spokojnym otoczeniu, jak i na tle dźwięków zakłócających.

DIAGNOSTYKA

Procedura diagnostyczna przeprowadzana jest na specjalistycznym sprzęcie medycznym i składa się z 14 kroków. Każde z zadań testowych bada inną kompetencję z zakresu percepcji wzrokowej, słuchowej oraz motoryki. Dane uzyskiwane w procesie diagnostycznym porównywane są do standardowych danych dotyczących danej grupy wiekowej, co pozwala określić odchylenia lub nieprawidłowości w zakresie ośrodkowego przetwarzania i przygotować właściwy program terapii. Kolejność i cel zadań przedstawiono poniżej:

 • Próg kolejności wzrokowej

- porządkowanie dwóch szybko następujących po sobie bodźców wzrokowych.  Zdolność ta służy do precyzyjnego układania ciągów bodźców wzrokowych, istotnych w procesie czytania.

 • Próg kolejności słuchowej

- zdolność układania dwóch szybko następujących po sobie bodźców słuchowych. Umiejętność ta umożliwia rozróżnianie głosek zwarto - wybuchowych d/t, b/p czy g/k. Jeżeli dziecko nie odróżnia ich od siebie, prowadzi to do trudności w zrozumieniu mowy.

 • Słyszenie kierunkowe

 - polegające na lokalizacji źródła dźwięku z dokładnością do kilku stopni kątowych. Jest to istotna wartość pomiarowa oznaczająca umiejętność śledzenia toku lekcji w otoczeniu dźwięków zakłócających, które w standardowym pomieszczeniu klasowym mają natężenie ok. 35 – 60 dB.

 • Różnicowanie tonów

- umiejętność szybkiego spostrzegania różnic wysokości dźwięków pojawiających się jeden po drugim. Służy to do rozpoznawania samogłosek i dekodowania melodii mowy.

 • Synchroniczne wystukiwanie rytmu

- płynne synchroniczne wystukiwanie rytmu wg tempa podawanego w słuchawkach świadczy o efektywnej koordynacji półkul mózgowych. Dzieci dyslektyczne nie są w stanie adekwatnie przełożyć zmieniających się dźwięków słyszanych raz z lewej, raz z prawej strony, na odpowiednie stukanie rękami.

 • Czas reakcji z wyborem

 – umiejętność szybkiej i trafnej reakcji. Zdolność ta decyduje o czasie rozpoznawania fonemów (głoski) i grafemów (litery). Jest ona istotna w procesach decyzyjnych.

 • Test wzorca
  • częstotliwości – polega na zlokalizowaniu tonu o odmiennej wysokości spośród trzech dźwięków. Umiejętność ta stanowi podstawę do przekładania melodii mowy na informacje.
 • czasowego – polega na zlokalizowaniu tonu o odmiennej długości spośród trzech dźwięków. Umiejętność pozwala przełożyć rytmu mowy na informacje.

Obie umiejętności są podstawą do segmentowania ciągłego potoku mowy na poziomie niejęzykowym.

 • Koordynacja oko – ręka

– umiejętność badana poprzez balansowanie lekkim drążkiem na wierzchu dłoni. Umiejętność ważna dla dokładnej grafomotoryki.

 • Czytanie tekstów pozbawionych znaczenia

– Stwierdza się to za pomocą testu czytania pseudotekstów czyli tekstów złożonych ze słów pozbawionych znaczenia. Umiejętność istotna dla szybkiego czytania oraz dla tworzenia wewnętrznych obrazów, polegająca na całkowicie zautomatyzowanym opanowaniu zmiany grafem – fonem.

Osoby prawidłowo piszące opanowały dwie techniki czytania:

 • Po pierwsze, dzięki przetwarzaniu liter w głoski uczą się one automatycznie czytać, bez konieczności długiego zastanawiania się.
 • Później, uczą się rejestrowania znanych im słów jako jednej całości.

Osoby z problemami z pisownią, z różnych względów, pomijają pierwszą fazę uczenia się. Próbują one rozpoznawać całe słowo po jego konturze, a nie po jego szczegółowej strukturze poszczególnych liter. W ten sposób nie powstają u nich zróżnicowane reprezentacje prawidłowej pisowni.

 • Zdolność do zapamiętywania krótkotrwałego

 - umiejętność ta jest niezbędna do czytania ze zrozumieniem. Badanie polega na bezbłędnym zapamiętywaniu i powtarzaniu ciągów sylab zgodnie z zasadą „wiek minus jedna sylaba”, nie więcej jednak, niż sześciu sylab.

 • Selektywność percepcji

- jest to umiejętność niezbędna dla bezbłędnego rozróżniania głosek o podobnym brzmieniu, szczególnie spółgłosek. Dziecko musi powtarzać usłyszane sylaby i pary sylab  podobnie brzmiących.

 • Spostrzeganie dynamiczne

– umiejętność ta jest ważna przy niezakłóconym szybkim czytaniu. Polega na precyzyjnym, w przestrzeni i czasie, sterowaniu sześcioma mięśniami każdego oka.

 • Zez ukryty

– diagnoza jest ważna do niezakłóconego szybkiego czytania, polega na zmniejszeniu umiejętności osoby dobrze widzącej, do dokładnego odtwarzania widzianego obiektu na środkowym dołku oka.

 • Literowanie wzrokowe

 – konieczny warunek opanowania prawidłowej pisowni. Jest to umiejętność każdej prawidłowo piszącej osoby do wyobrażenia sobie całego słownictwa na swoim wewnętrznym ekranie.

PRZEBIEG TERAPII

Terapia metodą Warnkego składa się z dwóch etapów.

 • I – w  pierwszym etapie dążymy do redukcji nieprawidłowości w zakresie funkcji podstawowych. Ten etap przebiega dwutorowo – praca z terapeutą (raz w tygodniu) i indywidualne treningi w domu. Etap ten w zależności od problemów pacjenta i motywacji do pracy trwa od 2 do 4 miesięcy.
 • II – do drugiego etapu Pacjent przechodzi w momencie osiągnięcia celów założonych w pierwszym etapie. W terapii dążymy do ich utrwalenia oraz udoskonalenia komunikacji między półkulowej. Praca na tym etapie przebiega wyłącznie na spotkaniach z terapeutą. W przypadku dzieci najczęściej trwa tyle miesięcy ile dziecko ma lat.

CO NAS WYRÓŻNIA

 • Posiadamy kompletny, wysokiej klasy sprzęt medyczny niezbędny do prowadzenia terapii. Dzięki wykorzystaniu Brain-Boy Universal Professional oraz Lateral Trainer zapewniamy uzyskanie możliwie największych efektów w krótkim czasie.
 • Gwarantujemy wysoką jakość terapii zgodną z założeniami twórcy metody.
 • Zapeniamy możliwość ćwiczenia w domu dla każdego uczestnika treningu – posiadamy dużą liczbę urządzeń Brain-Boy. Jest to jeden z podstawowych warunków uzyskania satysfakcjonujących efektów.
 • Wychodząc naprzeciw potrzebom, umożliwiamy włączenie się w terapię dla osób mieszkających poza miastami, w których posiadamy swoje placówki.
 
   

Metoda Warnkego Warszawa

  ul. Poborzańska 8, lokal użytkowy nr 1, 03-368 Warszawa (na tyłach Galerii Rembielińskiej)

biuro@centrum-terapii.pl

tel.: 791 769 069

   

Metoda Warnkego Wrocław

  Wrocław: ul. Kościuszki 108 a lok.11

wroclaw@centrum-terapii.pl

tel.: 534 953 976

   

Metoda Warnkego Kraków

  Kraków: ul. Grottgera 1 lok. 3

krakow@centrum-terapii.pl

tel.: 791 765 775

   
10 LAT PROMITIS