Kadra Centrum Terapii PROMITIS - Kraków

Terapeuci Kraków

Nasz zespół w Krakowie

PSYCHOLODZY, PSYCHOTERAPEUCI

Katarzyna Zielińska – psycholog, absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością sprzężoną, a także przejawiającymi zaburzenia zachowania oraz zaburzenia emocjonalne. Prowadziła terapię zarówno indywidualną, jak i grupową, a także trening umiejętności społecznych. Udzielała także konsultacji i porad rodzinnych, przeprowadzała wywiady środowiskowe i była odpowiedzialna za współpracę z rodzinami. Ukończyła kursy oraz szkolenia z zakresu wspierania rozwoju dziecka z autyzmem, radzenia sobie z zachowaniami trudnymi, pracy z rodziną, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, treningu umiejętności społecznych, integracji sensorycznej. W Centrum Terapii PROMITIS prowadzi diagnozy w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera.

Kinga Adamska – mgr psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiowała też psychologię na Universite Lyon II we Francji. Pracuje w podejściu poznawczo-behawioralnym. Jest w trakcie 4-letniego szkolenia zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies przygotowującym do Certyfikatu Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego. Pomaga osobom z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami jedzenia, zmagającymi się z lękami, stresem, problemami w życiu osobistym i społecznym. Swoją pracę poddaje superwizji. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Psychiatrii Dorosłych na Oddziale Dziennym Chorób Afektywnych, w Szpitalu MSWiA na Oddziale Psychoterapii, w Poradni Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera, w Child and Family Policy Center na New York University.

Patrycja Sądorowska – psycholog, absolwentka psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskując kwalifikacje pedagogiczne do pracy nauczycielskiej. Doświadczenie zdobywała dzięki stażom i praktykom realizowanym w przedszkolach, szkołach, poradniach. Jest certyfikowanym terateutą Trenigu Umiejętności Społecznych oraz Terapii Ręki. Obecnie pracuje jako terapeuta w Przedszkolu Terapeutycznym dla Dzieci z Autyzmem PROMITIS, gdzie prowadzi terapię indywidualną oraz grupową. W Centrum Terapii PROMITIS prowadzi konsultacje z zakresu prawidłowości rozwojowych dzieci orazjest członkiem zespołu diagnozującego w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera.

Alicja Mądry – psycholog dziecięcy, absolwentka psychologii stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Certyfikowany trener umiejętności społecznych oraz kontroli złości. Terapeuta ręki. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy środowiskowej z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu a także ich rodzinami oraz podczas licznych staży w placówkach oświatowych i klinicznych. Na co dzień pracuje w Przedszkolu Terapeutycznym PROMITIS, gdzie prowadzi terapię indywidualną i grupową. W Centrum Terapii PROMITIS zajmuje się prowadzeniem konsultacji psychologicznych oraz terapii ręki. Jest także członkiem zespołu diagnozującego w kierunku autyzmu i zespołu Aspergera.

Anna Battek – psycholog, mediator rodzinny. Uzyskała certyfikat Konsultanta Psychoterapii Pozytywnej po ukończeniu szkolenia w tym zakresie, afiliowanego przez European Association for Psychotherapy. Ukończyła również zaawansowane szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Studium Psychoterapii Par oraz wiele szkoleń z zakresu rozwoju osobistego. Prowadzi terapię w nurcie integratywnym – korzystając z narzędzi różnych podejść terapeutycznych, zależnie od potrzeb i sytuacji pacjenta. Doświadczenie zdobywała pracując w Centrum Praw Kobiet oraz w innych wolontariatach. Prowadziła warsztaty edukacyjne dla dzieci i szkolenia dla dorosłych. W Centrum Terapii PROMITIS prowadzi konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną dorosłych. Pomaga osobom z zaburzeniami nastroju, depresją, osobom doświadczającym lęków, stresu, wypalenia zawodowego lub problemów w życiu osobistym i społecznym, a także w sytuacji kryzysów życiowych jak rozwód i rozstanie, utrata, trudna diagnoza medyczna.

Ewelina Kondratowicz – absolwentka psychologii ukończonej w specjalności neuropsychologia i neurologopedia kliniczna Wyższej Szkoły Humanitas.  Doświadczenie zdobywała na oddziałach w szpitalach psychiatrycznych, środowiskowym Domu Samopomocy „Ad Vitam Dignam” oraz w Centrum Psychiatrii w Katowicach. Zajmuję się prowadzeniem konsultacji indywidualnych osób doświadczających kryzysów psychicznych, osób  dorosłych ze zdiagnozowaną schizofrenią, chorobą afektywną – dwubiegunową, oraz z obszaru zaburzeń lękowych i zaburzeń osobowości a także osób doświadczających zaburzeń ze spektrum autyzmu. W swojej pracy wykazuje  wysoki poziom zaangażowania i empatii wobec pacjentów, stwarzając wspierającą i motywującą atmosferę. Metody terapeutyczne dobiera w oparciu o stan pacjenta, wykorzystuje w swojej praktyce techniki relaksacyjne, metody wywodzące się z mindfulness oraz metody terapii pochodzące z różnych nurtów, stale poszerza swoją wiedzę poprzez edukację oraz zaangażowanie w pracę psychologiczną.

Katarzyna Dembiczak – psycholożka dziecięca, absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktualnie jest w trakcie specjalistycznego szkolenia Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży. Doświadczenie w prowadzeniu terapii, przeprowadzaniu testów, diagnozowaniu oraz w kontakcie terapeutycznym zdobyła podczas licznych praktyk studenckich m.in. w Krakowskim Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego pod opieką Marty Czuby-Pietrzyk oraz w Pracowni Psychologii Dziecka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w terapii psychologicznej dla dzieci ze spektrum autyzmu; doświadczenie zebrała podczas rocznego kursu prowadzonego przez Annę Szczypczyk (Cresco). Obecnie pracuje jako terapeutka w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym PROMITIS, gdzie prowadzi terapię indywidualną oraz grupową dzieci ze spektrum autyzmu. W Centrum Terapii PROMITIS zajmuje się prowadzeniem konsultacji psychologicznych. Posiada uprawnienia do stosowania Skal Inteligencji Stanford – Binet oraz do diagnozowania ADHD kwestionariuszem Conners, a także prowadzenia Treningu Funkcji Poznawczych. Jej główne zainteresowania zawodowe to spektrum autyzmu, zaburzenia hiperkinetyczne (ADHD), zaburzenia nastroju oraz lękowe wśród dzieci i młodzieży, stres mniejszościowy oraz pomoc psychologiczna młodzieży LGBTQ+. Prowadzi także terapię dla dzieci obcojęzycznych bądź dwujęzycznych w języku angielskim.

Karolina  Słomka – magister psychologii, studia ukończyła na Uniwersytecie Pedagogicznym. Certyfikowany Trener Funkcji Poznawczych. Swoje doświadczenie codziennie poszerza poprzez terapię indywidualną i grupową w przedszkolu PROMITIS, jako psycholog środowiskowy prowadzi również terapię indywidualną. W Centrum Terapii PROMITIS zajmuje się prowadzeniem zajęć psychologicznych w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz zajęć TUS. Wspieranie sukcesów jej podopiecznych jest dla niej misją, a każdy uśmiech dziecka motywacją do dalszej pracy.

TERAPEUCI BIOFEEDBACK

TERAPEUCI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Kaja Makaruk –  fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne. Pracuje w Centrum Rodziny Parasolka, gdzie prowadzi terapię integracji sensorycznej i rehabilitację wad postawy ciała u dzieci.  Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas praktyk w zakresie rehabilitacji dzieci w Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci “Solidarność” w Radziszowie, w Dziennym Ośrodku Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych oraz podczas pracy w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym “Promyk Słońca” i Centrum Terapeutycznym LOGO-SI we Wrocławiu. W Centrum Terapii PROMITIS prowadzi terapię integracji sensorycznej.

Barbara Krawczyk – fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z tytułem magistra fizjoterapii. Posiada przygotowanie pedagogiczne zdobyte podczas Studium Pedagogicznego dla Absolwentów na Politechnice Krakowskiej. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń z zakresu wspierania rozwoju małego dziecka oraz fizjoterapii dzieci i dorosłych m.in. Integracja Sensoryczna I i II stopnia, PNF Podstawowy, Diagnoza i terapia ręki u dzieci, Wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Fizjoterapia Dziecka Ryzyka. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała podczas wielu praktyk lub wolontariatu głównie w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży m.in. w Podkarpackim Hospicjum dla Dzieci, Maltańskim Centrum Pomocy w Krakowie, Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci “Solidarność” w Radziszowie oraz podczas pracy w poradni psychologiczno – pedagogicznej i niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Krakowie. Odbyła również 4-miesięczne praktyki zagraniczne w Rovaniemi w Finlandii w ramach programu Erasmus Plus (m.in. w szpitalu, gabinecie fizjoterapii oraz ośrodku szkolno-wychowawczym). Obecnie pracuje w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. W Centrum Terapii PROMITIS prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej.

Magdalena Kita – terapeuta zajęciowy, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej. Pracuje w przedszkolu Laloba, gdzie prowadzi terapię integracji sensorycznej, a także terapię ręki. Ukończyła studia podyplomowe w kierunku przygotowanie pedagogiczne. Współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Centrum Terapii PROMITIS, gdzie prowadzi diagnozę i terapię SI (także w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka).

LEKARZE PSYCHIATRZY

Elżbieta Maślany – lek. med., specjalista I stopnia pediatrii, specjalista II stopnia psychiatrii dzieci i młodzieży. Absolwentka Akademii Medycznej im Mikołaja Kopernika w Krakowie. Pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego. Szkoliła się m.in. w zakresie terapii rodziny, terapii ADHD. W swojej pracy stosuje również podejście behawioralno-poznawcze. Posiada wieloletnie doświadczenie w pacy z dziećmi, młodzieżą oraz całymi rodzinami. Od lat współpracuje z wieloma placówkami pomagającymi dzieciom z problemami rozwojowymi i psychiatrycznymi. W Centrum Terapii Promitis należy do zespołu diagnozującego autyzm i zespół Aspergera.

LOGOPEDZI

Monika Bukowiecka – logopeda, absolwentka Akademii Pedagogicznej na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku Logopedia. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła podczas kilku lat pracy w przedszkolu samorządowym, natomiast praktykę logopedyczną nadal rozwija poprzez codzienną pracę z dziećmi z różnymi zaburzeniami (dyslalie, alalia, opóźniony rozwój mowy, autyzm, zespół Aspergera, mowa bezdźwięczna, dysleksja i inne), liczne szkolenia (np. autyzm, AAC, PECS) oraz udział w konferencjach logopedycznych. Prowadzi zajęcia grupowe z profilaktyki logopedycznej, wczesnej nauki czytania oraz logorytmiki, zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Jest osobą życzliwą, cierpliwą i zaangażowaną. W Centrum Terapii PROMITIS zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną.

Anna Nawrot – neurologopeda, filolog polski, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Krakowskiej Akademii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami komunikacji językowej. Uczestniczka szkoleń (certyfikat z wykorzystania elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej, certyfikat szkolenia MAKATON – szkolenie podstawowe) i konferencji logopedycznych. Pracuje z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, alalią, dyslalią, dysleksją, autyzmem, Zespołem Aspergera, afazją. Stale rozwija swoje kompetencje i wzbogaca warsztat pracy. Prywatnie mama dwójki dzieci i właścicielka labradora.

TERAPEUTA METODY WARNKEGO

Ewa Dybowicz – psycholog, terapeuta metody Warnkego. Absolwentka psychologii  Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego na Wydziale Pedagogicznym Akademii Pedagogicznej. Ukończyła kurs metody Warnkego oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej (KIRE). Posiada doświadczenie w pracy z uczniami mającymi specyficzne trudności w uczeniu się o charakterze dysleksji. W pracy wykorzystuje Metodę Freda Warnkego, starając się przekonać  dzieci,  że  nauka czytania i pisania  może być przyjemnością i przynosić satysfakcję.

PEDAGODZY SPECJALNI

Adrianna Kozubal – pedagog specjalny, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jest certyfikowanym Terapeutą Ręki. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, aktualnie poszerza swoją wiedzę na studiach podyplomowych z zakresu zaburzeń ze spektrum autyzmu. Obecnie pracuje jako terapeuta w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym PROMITIS, gdzie prowadzi terapię indywidualną oraz grupową dzieci z autyzmem, a także pełni funkcję Zastępcy Koordynatora. W Centrum Terapii PROMITIS prowadzi terapię pedagogiczną dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz terapię ręki.

Weronika Czapla – pedagog ze specjalizacją z poradnictwa i pomocy psychopedagogicznej, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła szkolenia min. z komunikacji dzieci z ASD oraz z zakresu stanów depresyjnych u dzieci i młodzieży. Swoje doświadczenie zdobywała w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, Placówkach Specjalnych i integracyjnych oraz w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Aktualnie pracuje jako terapeutka w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym PROMITIS, gdzie prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci z autyzmem. W pracy z dziećmi chętnie korzysta z Metody Dobrego Startu, Metody Ruchu Rozwijającego oraz NVC (Porozumienia Bez Przemocy). W kontakcie z dziećmi preferuje naukę przez zabawę i podążanie za dzieckiem. W Centrum Terapii PROMITIS prowadzi Trening Umiejętności Społecznych przeznaczony dla dzieci z trudnościami w szeroko rozumianym obszarze życia społecznego, komunikacji oraz relacji z innymi ludźmi.

10 LAT PROMITIS