Kadra Centrum Terapii PROMITIS - Warszawa

Terapeuci Warszawa

Nasz zespół w Warszawie

 

PSYCHOLODZY, PSYCHOTERAPEUCI

1Izabella Kurzejewska
Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja psychologia wychowawcza i defektologia). Autorka książek dla dzieci w wieku młodszym szkolnym, wspomagających rozwój poznawczy. Współpracuje z wydawnictwami prasowymi w zakresie poradnictwa dla rodziców. Prowadzi diagnozy rozwoju ogólnego dzieci w wieku szkolnym, poradnictwo dla rodziców i indywidualną stymulację rozwoju dzieci z problemami emocjonalnymi.
2Beata Alexandrowicz
Mgr psychologii klinicznej, psychoterapeuta. Ukończyła wydział psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pracuje w nurcie poznawczo – behawioralnym. Posiada ponad 20-letnią praktykę w zawodzie psychologa klinicznego, diagnosty, psychoterapeuty indywidualnego i grupowego. Szkolenia w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii. Udział w wielu konferencjach i szkoleniach naukowych. Specjalizuje się w diagnozie i terapii osób dorosłych z zaburzeniami emocjonalnymi, depresyjnymi, psychosomatycznymi i osobowości.
3Anna Kwiatkowska-Orszulak
Absolwentka wydziału psychologii klinicznej pod okiem prof. Andrzeja Jakubika w Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Warszawie. Szkoliła się w fundacji Synapsis, Szpitalu Wolskim, Scolarze, Centrum CBT. Ukończyła dwa lata Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra – rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jest absolwentką kwalifikacyjnego kursu pedagogicznego w Instytucie Doskonalenia Kadr Pedagogicznych. Posiada członkostwo PTI. Doświadczenie zdobyła w ZSS nr 92, w którym pracowała jako psycholog zajmujący się dziećmi ze spektrum autyzmu, zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami emocjonalnymi. Jest autorką innowacji pedagogicznych „Spotkania z Kitką i Patkiem- trening nawiązywania relacji interpersonalnych oparty na Teorii Umysłu’ oraz „Muzyka łagodzi obyczaje- nauka i kształtowanie pożądanych postaw uczniów poprzez działania muzyczno-ruchowe w oparciu o metodę Labana”. Jest psychologiem dziecięcym, diagnostą oraz terapeutą. Pracuje w podejściu integratywnym z fundamentem humanistyczno-egzystencjonalnym. Kieruje się słowami Janusza Korczaka – „Nie ma dzieci, są ludzie”. Opiera się na kontakcie, relacji i doświadczeniu „tu i teraz”. Swoją pracę poddaje superwizji. Obecnie w trakcie certyfikacji “Practitioner in Therapeutic Play Skills”. Ukończone kursy i szkolenia: „Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem- Profil Psychoedukacyjny PEP-R” – Synapsis,;”Neurobiofeedback – kurs kwalifikacyjny I stopnia dla Terapeutów”- Biomed; „ICF – Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Zdrowia i Niepełnosprawności” WCIES; „Trudne zachowania u dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Metody behawioralne”- Scolar; „Skrzynka z narzędziami – przegląd technik i procedur terapeutycznych stosowanych w leczeniu zachowań agresywnych” – CBT; „Szkolenie dla realizatorów „Przyjaciele Zippiego”- WCIES; „Podstawowe problemy terapii i edukacji dzieci z autyzmem”- Fundacja Synapsis
4Małgorzata Molak
Pedagog specjalny, psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym pod stałą superwizją ekspertów z Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Przez 4 lata była konsultantem w telefonie zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym 116123 Instytutu Psychologii Zdrowia, a przez pół roku w telefonie dla dzieci i młodzieży 116111 Fundacji Dzieci Niczyje. Odbyła staże w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym IV Klinika Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Oddziale Dziennym II Kliniki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. W pracy cechuje ją zaangażowanie w problemy pacjenta, uwaga oraz budowanie poczucia bezpieczeństwa. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób z zaburzeniami lękowymi, afektywnymi oraz osób z zaburzeniami osobowości.
5Katarzyna Jaczun-Łydzińska
psycholog, psycholog dziecięcy, instruktor terapii zajęciowej, certyfikowany terapeuta środowiskowy, absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie – kierunek społeczna psychologia kliniczna oraz Studium Medycznego im. M. Kopernika w Toruniu. Od wielu lat pracuje z dziećmi i ich rodzicami w duchu psychologii systemowej i poznawczo-behawioralnej, oraz z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Pracowała jako jako instruktor terapii zajęciowej (koordynując plany rehabilitacyjne, prowadząc zajęcia grupowe, indywidualne), kierowała świetlicą socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży, koordynowała turnusy rehabilitacyjne. Specjalizuje się w psychologii twórczości. W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuje malarstwo i nowatorskie techniki artystyczne jako sposoby wrażania i zgłębiania siebie. Obecnie pracuje jako psycholog na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym, gdzie zajmuje się m.in. prowadzeniem psychoterapii grupowej dla dorosłych, terapii indywidualnej, muzykoterapii, psychorysunku, treningów umiejętności społecznych. W Centrum terapii PROMITIS udziela porad i pomocy psychologicznej z zakresu problemów wychowawczych, rozwoju dzieci, form stymulacji dzieci zdolnych, problemów komunikacyjnych, relacji małżeńskich, zaburzeń emocjonalnych. Posiada duże doświadczenie w leczeniu nerwic (także nerwicy natręctw), depresji, zaburzeń i chorób psychosomatycznych oraz psychoz (w tym schizofrenii). Zajmuje się diagnozą dzieci także osób dorosłych (głównie diagnoza osobowości). Prowadzi również ogólnorozwojowe i edukacyjne autorskie zajęcia dla dzieci i rodziców.
 
 

TERAPEUCI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

1Tomasz Sobolewski
Pedagog, specjalność: oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, terapeuta integracji sensorycznej, pracuje jako nauczyciel z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim oraz z dziećmi niewidomymi i słabo widzącymi. Prowadzi indywidualną terapię integracji sensorycznej w ramach prywatnej praktyki. Ukończył szkolenia z zakresu terapii SI w pracy z dzieckiem autystycznym oraz stymulacja systemu wzrokowego u dzieci. Prowadzi zajęcia z zakresu oligofrenopedagogiki na kursach kwalifikacyjnych.
2Ewa Michalska
Dyplomowany terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny – oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie i ze spectrum autyzmu. Terapeuta III stopnia metody Integracji Sensorycznej i Terapii Ręki, odbyła staż specjalistyczny u p. Zbigniewa Przyrowskiego. Terapeuta Terapii Pedagogicznej i Terapii Behawioralnej. Specjalista TUS i Socjoterapii – ukończyła III stopniowy Kurs Certyfikowany i Trenerski Amity ART „Trening zastępowania agresji oraz Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”. Menadżer zarządzania i organizacji w placówkach oświatowych. Na co dzień zdobywająca cenne doświadczenie w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na Targówku w pracy z dziećmi jako nauczyciel wychowawca, nauczyciel wspierający, pedagog specjalny, nauczyciel specjalista – terapeuta metody Integracji Sensorycznej i Terapii Ręki.
3Dominika Orzechowska – Ostaszewska
Pedagog specjalny (UW), terapeuta integracji sensorycznej (Studia podyplomowe z zakresu Teorii Integracji Sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, WSSE). Na co dzień pracuje w przedszkolu integracyjnym z dziećmi i ich rodzicami. Posiada uprawnienia i doświadczenie w pracy z dzieckiem z ADHD (szkolenie organizowane przez Poradnię Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej w Warszawie oraz Fundację Przyjaciół Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej). W swojej pracy dodatkowo wykorzystuje metody Sally Goddard (certyfikat Instytutu INPP w Chester), elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne (warsztat I stopnia), Orginal Play. Ukończyła szkolenie z zakresu terapii wzroku oraz pierwszy stopień terapii ręki.
4Małgorzata Dowgiałło
Logopeda (Akademia Pedagogiki Specjalnej), surdologopeda (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), neurologopeda (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), terapeuta integracji sensorycznej (międzynarodowy certyfikat PSTIS), oligofrenopedagog (Wyższa Szkoła o Zdrowiu w Bydgoszczy). Na co dzień nauczyciel wspomagający w przedszkolu integracyjnym na warszawskiej Pradze. W swojej pracy terapeutycznej w zakresie integracji sensorycznej wykorzystuje elementy psychomotoryki ( kurs II stopnia) oraz ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne (kurs I stopnia), pamiętając o nieustannym stymulowaniu rozwoju mowy. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnościami ruchowymi i intelektualnymi. Prywatnie mama, miłośniczka teatru, rękodzielniczka.
 
10 LAT PROMITIS