Terapia Pedagogiczna - Reedukacja | Kompleksowa pomoc dla dzieci, młodzieży i dorosłych | Promitis

Terapia Pedagogiczna – Reedukacja

Trudności w uczeniu się mogą pojawiać się na różnym poziomie edukacji szkolnej. Powodują one, że uczeń nie potrafi – w czasie przewidzianym programem nauczania – przyswoić sobie określonej wiedzy i umiejętności. W tym znaczeniu stanowią one przyczynę a zarazem pierwszy etap niepowodzeń szkolnych. Oceny niedostateczne, które są sygnałem ujawniania się niepowodzeń szkolnych, świadczą równocześnie o znacznym ich zaawansowaniu. Bowiem przez trudności w uczeniu się należy również rozumieć subiektywne trudności, które niekoniecznie manifestują się ocenami niedostatecznymi-uczeń może wykazywać postępy w nauce. Dokonuje się to jednak kosztem ogromnego wysiłku, niewspółmiernego do nakładu pracy, co nie pozostaje bez konsekwencji dla systemu nerwowego dziecka i jego dalszego rozwoju. Trudności szkolne mogą przekształcić się w jawne niepowodzenia, stać się przyczyną zaburzeń zachowania i poważnych trudności wychowawczych.

Z punktu widzenia profilaktyki należy dążyć do jak najwcześniejszego rozpoznawania przyczyn trudności w uczeniu się i ich eliminowania.

Najczęściej spotykane trudności w uczeniu się przy prawidłowym rozwoju intelektualnym to:

Proponujemy nowatorskie metody reedukacyjne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez dyplomowanych terapeutów.

Prowadzimy zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, terapię pedagogiczną oraz treningi metodą Warnkego.

Reedukacjazajęcia korekcyjno-kompensacyjne jest podstawową formą pomocy dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, a także dzieci z tak zwanej grupy ryzyka dysleksji w przypadkach gdy dziecko nie radzi sobie z ortografią, źle czyta, pomija litery, przekręca litery, jego pismo jest nieczytelne.

Proponujemy:

  • zapobieganie lub pomoc w zaistniałych już niepowodzeniach w nauce
  • zindywidualizowany program terapeutyczny, dostosowany do potrzeb dziecka
  • różnorodne, ciekawe metody pracy
  • naukę kształtnego pisania
  • uczenie czujności ortograficznej

Reedukacja - terapia pedagogiczna – stwarza możliwości wszechstronnego rozwoju poprzez zbudowanie wiary we własne siły, eliminowanie lub ograniczenie niepowodzeń szkolnych oraz wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach.

Efektywność terapii zależy przede wszystkim od wczesnego wykrycia zaburzeń, systematyczności i długoterminowości pracy.

Trudnościom szkolnym często towarzyszą trudności wychowawcze, zaburzenia aktywności, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia relacji społecznych.

Terapię pedagogiczną prowadzimy w formie indywidualnej i grupowej (liczba uczestników w grupie od 2-5 uczniów), aby spowodować określone, pozytywne zmiany w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej oraz wiedzy i umiejętnościach ucznia.

Reedukacja – terapia metodą Warnkego

Metoda Warnkego jest pierwszą w Polsce metodą, która z założenia przeznaczona jest do pracy z osobami  ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, czyli z dysleksją. Wyróżnia ją to, że skupia się na przyczynach trudności, a nie na objawach zarówno w procesie diagnozy, jak i terapii. Ćwicząc poszczególne funkcje na poziomie bazowym, uzyskuje się poprawę na poziomie umiejętności czytania i pisania. Zostało to potwierdzone licznymi badaniami weryfikującymi skuteczność metody. Wykorzystanie wysokiej klasy sprzętu medycznego oraz bogatej bazy pomocy diagnostyczno – terapeutycznych umożliwia osiągnięcie widocznych efektów w  bardzo krótkim czasie.

Terapia metodą Warnkego składa się z dwóch etapów.

  • I – w  pierwszym etapie dążymy do redukcji nieprawidłowości w zakresie funkcji podstawowych. Ten etap przebiega dwutorowo – praca z terapeutą (raz w tygodniu) i indywidualne treningi w domu. Etap ten w zależności od problemów pacjenta i motywacji do pracy trwa od 2 do 4 miesięcy.
  • II – do drugiego etapu Pacjent przechodzi w momencie osiągnięcia celów założonych w pierwszym etapie. W terapii dążymy do ich utrwalenia oraz udoskonalenia komunikacji międzypółkulowej. Praca na tym etapie przebiega wyłącznie na spotkaniach z terapeutą. W przypadku dzieci najczęściej trwa tyle miesięcy ile dziecko ma lat.
10 LAT PROMITIS